Pengimbuhan

Bentuk, fungsi, dan makna 8 awalan, 4 akhiran, 3 sisipan, dan 4 apitan

Ivan Lanin
4 min readAug 17, 2023
Jenis Imbuhan Bahasa Indonesia

Pembentukan kata dengan pengimbuhan (afiksasi) menghasilkan kata berimbuhan dengan menambahkan imbuhan (afiks) pada bentuk dasar. Pengimbuhan berfungsi membentuk kata baru dengan kelas kata dan makna tertentu.

Bentuk

Ada 19 imbuhan yang dibagi dalam empat kelompok, yaitu 8 awalan (prefiks), 3 akhiran (sufiks), 4 sisipan (infiks), dan 4 apitan (konfiks). Berikut ini daftar imbuhan tersebut:

 1. Awalan: ber-, meng-, di-, ter-, per-, peng-, ke-, dan se-
 2. Akhiran: -i, -kan, dan -an
 3. Sisipan: -el-, -em-, -er-, dan -in-
 4. Apitan: ke- -an, ber- -an, per- -an, dan peng- -an

Selain itu, pengimbuhan juga dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa imbuhan, misalnya meng- -kan, me- -i, memper- -kan, memper- -i, ber- -kan, ter- -kan, pe- -an, dan se- -nya. Gabungan imbuhan seperti itu berbeda dengan konfiks karena unsur konfiks tidak dapat dipisahkan, sedangkan unsur gabungan imbuhan dapat ditambahkan sendiri-sendiri.

Fungsi

Kata baru yang dibentuk dengan pengimbuhan dapat memiliki kelas kata yang dapat sama atau berbeda dengan bentuk dasarnya. Contohnya sebagai berikut:

 1. Nomina: penarik, catatan, telapak, keadilan
 2. Verba: mencair, jalankan, kelupas, berlarian
 3. Adjektiva: tercantik, insani, gemerlap, kebesaran
 4. Adverbia: sesampai
 5. Numeralia: kedua, ratusan

Ada imbuhan yang hanya membentuk satu kelas kata, tetapi ada juga yang dapat membentuk lebih dari satu kelas kata. Kombinasi imbuhan dan kelas kata yang dibentuknya ini menghasilkan matriks.

Lihat tabel matriks imbuhan dan kelas kata pada tulisan berikut ini.

Makna

Makna kata yang dihasilkan dari pengimbuhan bergantung pada kelas kata yang dibentuknya. Berikut ini penjelasan makna yang dihasilkan untuk tiap imbuhan.

Awalan ber-

Awalan ber- membentuk verba dengan makna sebagai berikut.

 1. memiliki: beranak
 2. menggunakan: berbaju
 3. menghasilkan: bertelur
 4. dalam jumlah: bersatu
 5. mengakui sebagai: berkakak
 6. bertindak sebagai: bertani
 7. berada dalam keadaan: bersedih
 8. melakukan perbuatan: bercukur
 9. mendapat: bersambut

Awalan meng-

Awalan meng- membentuk verba dengan makna sebagai berikut.

 1. menjadi: mencair
 2. melakukan: membaca
 3. makan/minum: mengopi
 4. menuju: mendarat
 5. mencari: memulung
 6. mengeluarkan bunyi: mengaduh
 7. menggunakan: menggunting
 8. membuat: menggambar
 9. memberi: mengecat

Awalan di-

Awalan di- membentuk verba dengan makna sebagai berikut.

 1. dikenai tindakan: dibaca
 2. dikenai dengan: digunting
 3. dibuat/dijadikan: digambar
 4. diberi/dilengkapi: dicat

Awalan ter-

Awalan ter- dapat membentuk verba atau adjektiva dengan makna sebagai berikut.

 1. dalam keadaan: terbuka
 2. telah mengalami: terbangun
 3. dapat: terangkat
 4. paling: tercantik

Makna 1–3 merupakan verba, sedangkan makna 4 merupakan adjektiva.

Awalan per-

Awalan per- dapat membentuk nomina atau verba dengan makna sebagai berikut.

 1. yang memiliki: pejabat
 2. yang menghasilkan: petelur
 3. yang melakukan: petani
 4. yang dikenai laku: pesuruh
 5. yang bekerja di: pelaut
 6. yang gemar: perokok
 7. membuat jadi: perluas
 8. membagi jadi: perdua
 9. melakukan: perbuat
 10. menganggap: perbudak

Makna 1–6 merupakan makna nomina, sedangkan sisanya verba. Awalan per- sebagai pembentuk verba lazimnya digunakan bersama awalan meng-, misalnya memperluas, tetapi dapat digunakan sendiri pada kalimat perintah atau pasif.

Awalan peng-

Awalan peng- membentuk nomina dengan makna sebagai berikut.

 1. yang melakukan: pembaca
 2. yang berprofesi: penulis
 3. yang bersifat: pemarah
 4. yang dipakai untuk: penggali

Awalan ke-

Awalan ke- dapat membentuk nomina, verba, atau numeralia dengan makna sebagai berikut.

 1. yang berciri: ketua
 2. yang dituju: kekasih
 3. dalam keadaan: kebuka
 4. telah mengalami: kebangun
 5. dapat: keangkat
 6. tingkat: … kedua
 7. kumpulan: kedua …

Makna 1–2 merupakan nomina, makna 3–5 verba, sedangkan makna 6–7 numeralia. Makna 3 dan 5 digunakan dalam ragam cakapan.

Awalan se-

Awalan se- membentuk adverbia dengan makna sebagai berikut.

 1. dengan: seizin
 2. setelah: sesampai
 3. menurut: seingat

Akhiran -i

Akhiran -i dapat membentuk verba atau adjektiva dengan makna sebagai berikut.

 1. memberikan: sampuli
 2. berulang-ulang: lempari
 3. membuang: kuliti
 4. … di/ke/dari: turuni
 5. bersifat: alami

Makna 1–4 merupakan makna verba, sedangkan makna 5 adjektiva.

Akhiran -kan

Akhiran -kan membentuk verba dengan makna sebagai berikut.

 1. menjadikan: jalankan
 2. sungguh-sungguh: camkan
 3. melakukan untuk: bacakan
 4. … dengan: ikatkan

Akhiran -an

Akhiran -an dapat membentuk nomina, verba, atau adjektiva dengan makna sebagai berikut.

 1. hasil: catatan
 2. yang di-: bacaan
 3. tempat: kubangan
 4. alat untuk: sedotan
 5. hal/cara: tembakan
 6. kumpulan: lautan
 7. yang ada: durian
 8. yang bersifat: asinan
 9. ber- -an: pacaran
 10. lebih: banyakan

Makna 1–8 merupakan makna nomina, makna 9 verba, sedangkan makna 10 adjektiva. Makna 9 dan 10 digunakan dalam ragam cakapan.

Sisipan -el-

Sisipan -el- dapat membentuk nomina atau verba dengan makna sebagai berikut.

 1. yang melakukan: pelatuk
 2. yang bersifat: gelembung
 3. alat: telunjuk
 4. kumpulan: geligi
 5. terjadi/berlaku: kelupas

Makna 1–4 merupakan makna nomina, sedangkan makna 5 verba.

Sisipan -em-

Sisipan -em- dapat membentuk nomina atau adjektiva dengan makna sebagai berikut.

 1. kumpulan: temali
 2. berulang-ulang: gemerlap

Makna 1 merupakan makna nomina, sedangkan makna 2 adjektiva.

Sisipan -er-

Sisipan -er- membentuk nomina dengan makna sebagai berikut.

 1. alat: seruling
 2. yang bersifat: gerigi

Sisipan -in-

Sisipan -in- dapat membentuk nomina atau adjektiva dengan makna sebagai berikut.

 1. hasil: kinerja
 2. berlanjut: sinambung

Makna 1 merupakan makna nomina, sedangkan makna 2 adjektiva.

Apitan ber- -an

Apitan ber- -an membentuk verba dengan makna sebagai berikut.

 1. melakukan (banyak): berlarian
 2. berbalasan: berpukulan
 3. berelasi: berdekatan
 4. memiliki: beralasan

Apitan per- -an

Apitan per- -an membentuk nomina dengan makna sebagai berikut.

 1. perihal: perdamaian
 2. hasil: perolehan
 3. perbuatan: percakapan
 4. tempat: perairan
 5. hal yang berkaitan: perburuhan

Apitan peng- -an

Apitan peng- -an membentuk nomina dengan makna sebagai berikut.

 1. proses: penulisan
 2. hasil: pengakuan
 3. tempat: penginapan

Apitan ke- -an

Apitan ke- -an dapat membentuk nomina, verba, atau adjektiva dengan makna sebagai berikut.

 1. berciri/bersifat: keadilan
 2. tempat: kediaman
 3. mengalami: kedinginan
 4. mendapat: kemimpian
 5. ter-: ketinggalan
 6. terlalu/terlampau: kebesaran

Makna 1–2 merupakan nomina, makna 3–5 verba, sedangkan makna 6 adjektiva. Makna 4 dan 5 digunakan dalam ragam cakapan. Makna 6 juga tampaknya digunakan dalam ragam cakapan, tetapi KBBI tidak menandainya dengan cak.

Tingkatkan keterampilan bahasa Anda melalui kelas Narabahasa, baik yang diadakan secara langsung (sinkron) maupun melalui rekaman (asinkron). Kunjungi toko daring kami di Tokopedia untuk memperoleh buku-buku dan pernak-pernik kebahasaan yang menarik.

--

--

Ivan Lanin

Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia yang berlatih bercerita setiap hari